Adatkezelési tájékoztató
Nánási József által működtetett leleke.eu weboldal regisztrálók részére

Nánási József (továbbiakban üzemeltető) az Európai Parlamaent és Tanács 2016/679 általános adatvédelmi rendelete („GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXXII. törvény („Infotv.”) alapján az alábbiakban tájékoztatja a leleke.eu weboldalra  regisztrálókat („Érintett”) a személyes adatok kezeléséről:

 1. Az adatkezelő

  Név

  Nánási József

  Székhely

  2360 Gyál Damjanich utca 44

  Telefonszám

  + 36 1 463-2416

  E-mail cím

  lelekecode@gmail.com

  URL

  https://leleke.eu/bme/szakmai/


 2. Az adatkezelés célja

  A BME egyetem oktatásához szükséges elektornikus kezelő rendszert műküdtet az üzemeltető. A regisztráció a hallgatók és oktatók közötti kapcsoalttartást, adatgyűjtést szolgálja.

 3. Kezelt személyes adatok kategóriája, az adatok forrása

  Az adatkezelés a regisztráció során a regisztráló természetes személyek által megadott adatokra alábbi adatokra terjedhet ki:

 4. A személyes adatok kezelésének jogalapja

  Az üzemeltető a regisztráló adatait az alábbi jogalapok szerint kezeli:


 5. A személyes adatok címzettjeinek kategóriái

  Az üzemeltető a regisztráló személyes adatait az alábbi címzettek részére adja át:


 6. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok kategóriái

 7. Adatkezelés időtartama

  Az üzemeltető a regisztráció során megadott személyes adatot a regisztráló hozzájárulásának visszavonásáig kezeli

 8. Adatkezelés módja

  Az adatkezelés és továbbítás a tanszéki referensnek az üzemeltető saját informatikai rendszerében elektronikusan valósul meg. Az átadott adatok átadás utáni kezelése a BME szabályzatának megfelelően,  az elektronikus rendszertől függetlenül történik

 9. ADATFELDOLGOZÓ, KEZELT SZEMÉLYES ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE

  Az üzemeltető adatfeldolgozót nem vesz igénybe a regisztráció kapcsán birtokába került személyes adatok kezeléséhez. A személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez nem továbbítja.
  Az Ön által megadott személyes adatokhoz a tanszéki referensek férnek hozzá feladataik ellátása érdekében.
  A ügyintéző csak kivételes esetben, jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Ön által megadott személyes adatokat más állami szerveknek(kivételt képez  a BME tanszéke, amelyhez regisztrált), így különösen pl.:
  - amennyiben az Önt érintő ügyben bírósági eljárás indult, és a bíróság számára szükséges átadni az Ön személyes adatait tartalmazó iratokat;
  - amennyiben nyomozó hatóság keresi meg az üzemeltetőt, az Ön személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri.

 10. ADATBIZTONSÁG

  Az üzemeltető a személyes adatokat bizalmasan kezeli és minden technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a megadott személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes szakaszában biztosítsa. Az adatok tárolása az Adatkezelő által bérelt szervereken történik (www.tarhely.eu).

 11. ÉRINTETT JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

  Önt személyes adatai kezelése során az GDPR-ban, Infotv-ben meghatározott jogok illetik meg.
  Személyes adataik Adatkezelő általi kezelésével kapcsolatos jogaikat írásban (elektronikus vagy postai úton) – személyazonosságuk igazolásával - gyakorolhatják az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein. Az Adatkezelő telefonon nem ad tájékoztatást az Érintett személyes adatairól, illetve nem fogad személyes adatokat érintő rendelkezéseket. Telefonon tehát csak általános tájékoztatás történik.

  1. Hozzájárulás visszavonása

   Hozzájárulását a lelekecode@gmail.com címre küldött levelében bármikor visszavonhatja. Hozzájárulásának visszavonása esetén az üzemeltető a továbbiakban nem továbbítja adatait a tanszék felé. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

  2. Hozzáférés a személyes adatokhoz

   Ön bármikor jogosult az ütemeltetőtől az lelekecode@gmail.com címen tájékoztatást kérni a regisztrációval kapcsolatban személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
   a) az adatkezelés céljairól
   b) az érintett személyes adatok kategóriáiról
   c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
   d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
   e) azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
   f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
   g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információról;
   h) esetleges automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is; az alkalmazott logikára és arra vonatkozó információról, hogy az milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár;
   i) harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítás esetén a megfelelő garanciákról.
   Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül írásban válaszol.

  3. Helyesbítés

   Ön bármikor jogosult az üzemeltetőtől kérni a regisztrációval kapcsolatban kezelt, Önre vonatkozó személyes adatok módosítását, helyesbítését az lelekecode@gmail.com címen. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

  4. Törlés

   Ön bármikor jogosult az üzemeltetőtől kérni a regisztrációval kapcsolatban kezelt, Önre vonatkozó személyes adatok törlését az lelekecode@gmail.com címen. A törlési kérelmet az üzemeltető abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály vagy valamely belső szabályzat az üzemeltetőt, mint Adatkezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezi.
   Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül írásban válaszol.

  5. Az adatkezelés korlátozása

   Ön bármikor jogosult az üzemeltetőtől kérni a regisztrációval kapcsolatban kezelt, Önre vonatkozó személyes adatok korlátozását az lelekecode@gmai.com címen, amennyiben

   a) vitatja a személyes adatok pontosságát, az ellenőrzésig;
   b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
   c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy;
   d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

  6. Tiltakozás

   Saját helyzetével kapcsolatos okokból az lelekecode@gmai.com címen tiltakozhat az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, ha azokat az Adatkezelő például közvetlen üzletszerzés, ehhez kapcsolódó profilalkotás, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából kezelné.
   Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül írásban válaszol.

  7.  Jogorvoslat

   Kérjük, hogy amennyiben úgy ítéli meg, hogy az üzemeltető a regisztrációval összefüggően személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, az 1. pontban megadott elérhetőségeken vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Amennyiben leleke.eu regisztrációval összefüggően személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte közvetlenül fordulhat  
   - a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postai címe: 1125 Budapest, Szilagyi Erzsébet fasor 22/c.; telefonszáma: +36-1-394-1400; honlap: www.naih.hu; email: ugyfelszolgalat@naih.hu) és
   - bírósághoz is. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek ).

  Adatkezelő fenntartja annak jogát, hogy az Adatkezelési Tájékoztatót megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő előzetesen közzéteszi honlapján.

  Budapest, 2018.10.1. Nánási József